என்னை கவனிப்பவர்கள்

ஞாயிறு, 15 ஏப்ரல், 2018

அந்நியன் வருவானா? தண்டனை தருவானா?

                     


                        கணினி விசைப் பலகை-மேல் 
                             என் கண்ணீர் விழுந்திடுதே 
                         கவிதை எழுதுமுன்னே  -என் 
                             கைகள் நடுங்கிடுதே

                        நெஞ்சு  கொதிக்கிறதே-பாவிகளை
                             நிழலும் வெறுக்கிறதே 
                        பஞ்சு  மனங்கள் எல்லாம்-இன்று 
                            பதறித் துடிக்கிறதே!  

                         ஆசிஃபா மலர்மொட்டை

                                 அழித்த பாவிகளே! 
                         காஷ்மீர் கோவிலிலே ஒரு 
                                கொடுரம் நிகழ்த்திவிட்டீர் 

                           மதம்தான் காரணமா -பிடித்த

                                 மதம்தான் காரணமா ?
                            மனிதம் மறந்துவிட்டீர் -சொந்த 
                                    மதத்தை அவமதித்தீர்  

                         பச்சிளங் குழந்தையினை-படு 
                                 நாசம் செய்து விட்டீர்
                          இச்சை தீர்ப்பதற்கு - நீங்கள் 
                                 இழி செயல்  செய்தீரே

                            வாரித் தூற்றுதற்கு 
                                    வார்த்தைகள்  போதவில்லை 
                           காரித் துப்புதற்கு -  வாய்
                                   எச்சில் போதவில்லை                      


                        அகிம்சை விரும்பி;நான்-இன்று
                            இம்சை விரும்பினேன் 
                        அந்நியன்  தேடுகின்றேன்- ஒரு 
                            அதிரடி நாடுகின்றேன்.

                        அப்படிஒருவன் இருந்தால்-இந்த
                            அநியாயம் கண்டபின்னே
                        இப்படி  தண்டனைகள் -இன்று
                            தந்துதான் செல்வானோ!

                        கண்ணைப்  பிடுங்கிடிவான்- அவன் 
                            காட்சி பறித்திடுவான்
                        புண்ணாய் ஆக்கிடுவன் -அவனை 
                            பொத்தல் செய்து வைப்பான்

                        காமக்  கொடுஞ்செயல்கள் - பல
                            புரிந்த   பாவிகளைப்
                        சாமப் பொழுதுக்குள் --கொடும்
                            சாவறிய வைத்திடுவான்.

                        பாம்புகள் நடுவேதான் -அவனை 
                             படுக்கவே வைத்திடுவான் 
                        சாம்பல் ஆகும்வரை  -அவனை
                            எரித்துப் பொசுக்கிடுவான் 

                       நாக்கைப் பிடுங்கித்தான் -அவனை 
                            நடுங்க வைத்திருப்பான் 
                       காக்கையை அழைத்து -அதை
                            வீசி எறிந்திருப்பான்
  
                       உடலில்  ஆடையுருவி-அவனை 
                            உறுமீன் இரையாக 
                       கடலில் வீசிடுவான் -அவன்
                            கால்களை கட்டிவைத்து
  
                       காலில் செருப்பகற்றி -அவனை
                           கடும்பகல் வெயிலிலே
                       பாலையின் நடுவேதான்-தனியாய் 
                           பரிதவிக்க விட்டிடுவான் 

                       சுட்ட நீரைத்தான் -எடுத்து 
                           முகத்தில் வீசிடுவான் 
                       கட்டி நெருப்பெடுத்து-அவன் 
                           கையில் தைத்திடுவான்  

                       உறுப்பை  அறுத்திடுவான் -அவன் 
                            உடலை சிதைத்திடுவான்
                       வெறுப்பை  காட்டிடுவான் -இன்னும்
                            வேறுபல  செய்திடுவான்

 
                   அந்நியா  வருவாயா?  -கடுந்

                              தண்டனை தருவாயா  
                       புண்ணியம் உனக்கே தான்- உடனே  
                                புறப்பட்டு  வருவாயே!